Legal notice

PRIVACY KENNISGEVING VOOR WERKNEMERS

Gelieve deze Privacy Kennisgeving aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Deze Privacy Kennisgeving is opgesteld als een Q&A (‘Vragen & Antwoorden’) lijst.

 

1 Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

IMPACT SALES & MARKETING BELUX
KORALENHOEVE 6 / 2160 WOMMELGEM
Ondernemingsnummer: BE 0436.371.326

Hierna genoemd, de onderneming.

 

2 Wat is het doeleinde voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De onderneming verwerkt persoonsgegevens, al dan niet in elektronische of geautomatiseerde vorm, voor legitieme doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • naleving van alle wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen en toepassing van arbeidsrechtelijke en fiscale regelgevingen;
 • personeelsadministratie, met inbegrip van de administratie van de lonen en voordelen;
 • ….

 

3 Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke gronden:

 • Met het oog op het sluiten en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het personeels- en loonbeleid;
 • Om de wettelijke verplichtingen van toepassing op de onderneming na te leven;
 • In het kader van de legitieme belangen van de onderneming en/of een derde.

 

4 Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
 • persoonlijke gegevens
 • gegevens met betrekking tot uw carrière
 • gegevens met betrekking tot de uitvoering van onze arbeidsovereenkomst
 • financiële gegevens (lonen, bonussen, voordelen…)

De onderneming kan occasioneel, indien wettelijk noodzakelijk, gevoelige gegevens verwerken, met inbegrip van gegevens over gezondheid, en persoonsgegevens die het ras of de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond onthullen, en de verwerking van gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid.

De onderneming kan ook uw foto verwerken indien u hiervoor apart uw schriftelijke toestemming geeft. U kunt uw toestemming op elk ogenblik terug intrekken en wij zullen dan onmiddellijk uw foto verwijderen.

 

5 Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

De meeste persoonsgegevens worden door u aan de onderneming bezorgd.

 

6 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Intern gebruik
Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan uw hiërarchisch leidinggevende en personeelsverantwoordelijken.

Extern gebruik
Voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen persoonsgegevens meegedeeld worden aan en eventueel verwerkt worden door derden zoals:

 • het sociaal secretariaat;
 • de boekhouder;
 • de verzekeraar;
 •  ….

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde dienstverleners of instituten en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van de onderneming.

 

7 Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan lidstaten buiten de EU.

 

8 Zal de onderneming geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

De onderneming stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

 

9 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld. Na de uitdiensttreding beloopt deze termijn 7 jaar.

 

10 Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door de onderneming?

U hebt het recht om de onderneming op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens;
 • Beperking van of bezwaar m.b.t. de gegevensverwerking of doorgifte;
 • Uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking of doorgifte voor zover de verwerking van gegevens zou gebaseerd zijn op uw toestemming (dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen);
 • Uw persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract (‘recht op overdraagbaarheid’);
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat de onderneming niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

Uw contactpersoon bij de onderneming voor alle verdere inlichtingen over deze rechten is

Dhr Renaud Buysschaert

Email: rbuysschaert@impactsalesmarketing.be / Tel. +32 (0)3 354 08 08

 

11 Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.